Modernisme in de architectuur

Inleiding

Het modernisme in de architectuur, dat zijn ontstaan vond rond de jaren ’20 new wave vorige eeuw, maakt vandaag de dag duidelijk deel uit new wave de architectuurgeschiedenis en is op deze manier deel van de traditie dice zich onbewust voortzet in ons denken over architectuur. De kerngedachte new wave het modernisme is genuine rain trees met zijn grootste pionier, Le Corbusier, gestorven. Het modernisme is een belangrijke inspiratiebron geweest voor verscheidene denkers in architectuur nut daarbuiten. Omdat ze voor een radicale breuk zorgde met de bestaande traditie in het denken over architectuur en het realiseren van idee & A ;

We will write a custom essay sample on
Modernisme in de architectuur
or any similar topic only for you
Order Now
euml ; n. Maar na onderzoek te verrichten binnen het modernisme, blijkt Er een verschil Te zijn tussen het schoolse voorbeeld new wave modernisme en de toepassing op woningen. Zo vindt work forces de footing ideologie wel terug, maar hanteert work forces in woningen zachtere en voorzichtigere toepassingen.

pDe kerngedachte new wave het modernisme stond haaks op wat de overblijfselen van de 19de eeuwse architectuur, dice zich vooral richtte op de fa & A ; ccedil ; aden new wave woningen, ons toont. Er was niet

veel sprake van leef- nut woonkwaliteit, en de modernisten trachtten hierin een verandering Te brengen, heated interieur moest ALSs een woonmachine beschouwd worden. Hierbij krijgt het functionele karakter voorrang op de vorm, waarbij licht, lucht en zicht vooropgesteld werd. Ontwerpers verlaten heated decoration en zoeken naar eenvoud en eerlijkheid. Sobere en geometrische vormgeving wordt verwezenlijkt door het gebruik new wave moderne materialen. Op vlak new wave interieur betekende dot vooral digital audiotape Er meer unfastened ruimtes gecre & A ; euml ; erd werden, muren worden weggelaten, elektrisch licht die vanuit techniek omgezet wordt naar vormgeving. Inbouwmeubilair werd niet langer beschouwd ALSs een meubel, maar nam plaats in ALSs onderdeel van de ontworpen ruimte. Nog een belangrijke aanpassing was een eigen voordeur ALSs onderdeel van de identiteit van elke woning, wat voorheen niet gebruikelijk was. Het modernisme diende ALSs inspiratiebron op gebied new wave vormentaal, werkwijze en materialen in de latere stromingen. Vele new wave deze stromingen zijn echter een zwak afstammeling new wave wat het modernisme voor de architectuur betekend heeft. Wat de modernisten vaak verweten wordt, is dat de ruimtes die ze verwezenlijkten niet bestemd waren om in te wonen.

De oorzaak is volgens ons te vinden bij de oorsprong van Hun inspiratie. Modernisten hanteerden Principes die afgeleid waren van gebouwen dice de tand diethylstilbestrols tijd doorstaan hebben. Zo vond Le Corbusier zijn typologie uit tempels, die voor hem zuiverheid voorstelden. Ook Mies Van der Rohe tekende ruimtes die een meerwaarde bieden, maar dice niet gebouwd zijn met de noden new wave een samenleving in het achterhoofd. Ze zijn het merchandise new wave een denken, en zijn dus logischerwijze ook een merchandise new wave de tijd waarin Mies new wave de Rohe leefde. Maar anderzijds Wilde hij zich bezighouden met de architectuur op zich, en niet met de fenomenen dice zich aandienden in de maatschappij. Zijn architectuur is op een bepaalde wijze volmaakt en correct, en cyberspace daarom wordt ze onbewoonbaar.

Le Corbusier, echter, hield er geschriften op na waaruit zijn diepgaande interesse in de maatschappij bleek en de mate waarin zijn architectuur in die maatschappij voluit kon functioneren. Standaardisatie is, kort omschreven, wat Le Corbusier propageerde een kleine honderd jaar geleden. En dot is juist de paradox van het modernisme. Enerzijds brengt het vernieuwing teweeg, gesteund door idealisme digital audiotape onze grenzen verlegt. Maar eenmaal dice vernieuwing voor weelde zorgt, verdwijnt het idealisme. De vernieuwing verspreidt zich niet meer, maar evolueert ter plaatse.

Een belangrijke zijstroming new wave het modernisme, is heated functionalisme, ook wel het

We will write a custom essay sample on
Modernisme in de architectuur
or any similar topic only for you
Order Now
Nieuwe Bouwen genoemd. Deze term wordt in de Nederlandse architectuurgeschiedenis gehanteerd tussen 1925 en 1940 voor modernistische architectuur binnen Nederland. Het gaat niet noodzakelijk om een nieuwe bouwstijl, maar eerder een nieuwe bouworganisatie, die een antwoord moest bieden aan de economische en demografische schaalvergroting, die problematisch bleek in die tijd. De aanhangers van heated modernisme waren er van overtuigd digital audiotape de stijgende bevolkingsdensiteit niet langer kon gehuisvest worden, indien work forces bleef vasthouden aan de gebruikelijke manier new wave bouwen. Standaardisatie en schaalvergroting stonden centraal bij het functionalisme. De voorgestelde oplossingen bleken echter radicaal. Ze richtten zich op collectieve bouw, met praktische indeling, comfort en licht. De publieke ruimte werd voorzien new wave parken en pleinen.

Ontwerpers trachtten de confrontatie met de straat, dice in hun ogen Te direct was, te veranderen. Zonlicht en natuur dienden de agressiviteit van de straten te verzachten. Naar woningen toe werd dot uitgebreid door ruim verglaasde gevels te plaatsen. Zadeldaken, schoorstenen nut donkere gevels werden vervangen door pleisterwerk, glas- nut metaalconstructies. In de ogen new wave modernisten waren dot, stuk voor stuk, nederige materialen dice waardevol bleken vanwege de inherente schoonheid van Hun lijnvoering en vormgeving die ze teweeg brachten.1 De gebouwen hadden een zwaar uiterlijk, maar stonden dankzij staal- en gewapend betonconstructies verheven boven heated straatniveau. Architecten die tot het Nieuwe Bouwen gerekend werden, vonden steun bij het Bauhaus en Le Corbusier. Ze groepeerden zich in ‘de 8 en Opbouw ‘ , waaronder Van Eesteren, B. Bijvoet, J. Duikers, W. Van Tijen, J.J. Van Loghem, J.J.P. Oud, J.A. Brinkman en L.C. Van der Vlught. Deze laatste twee hebben de Van Nellefabriek in Rotterdam verwezenlijkt en zijn zeker noemenswaardige architecten binnen deze stijl. Wat ze voor ons in deze essay belangrijk maakt, zijn Hun bewoonbare woontypologie. Een new wave dice huizen is heated inmiddels gerestaureerde woonmuseum Huis Sonneveld. Het huis Sonneveld is ondertussen een boegbeeld geworden voor het Nieuwe Bouwen.

Huis Sonneveld

Om het modernisme in zijn totaal beeld beter te begrijpen, leek het ons het beste een concreet voorbeeld te bespreken en hierin alle aspecten new wave het tijdsbeeld duidelijk Te maken. De verwezenlijking dat ons hiervoor uitermate geschikt scallion, is heated reeds eerder vermelde huis Sonneveld.

Sonneveld is gelegen aan de Jongkindstraat nabij heated museumpark in Rotterdam. De woning werd omstreeks 1933 ontworpen door het architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt. Zij hadden eveneens de fabriek ontworpen voor Albertus Sonneveld. Deze laatste was zodoende tevreden digital audiotape hij een verzoek deed om zijn woning ook Te ontwerpen. A. Sonneveld was een vicedirecteur van de Van Nellefabriek in Rotterdam. Door zijn reizen naar Amerika wist hij wat Er zich afspeelde op gebied new wave hygi & A ; euml ; ne, luxe en comfort. Van zijn functionalistische architecten verwachte hij ook niet anders dan dat dot ook werd toegepast op zijn woning. De opdrachtgever was gefascineerd door technologie dice het dagelijkse leven kon vereenvoudigen.

Huis Sonneveld wordt gekenmerkt door ‘gesamtkunstwerk ‘ . De betrokken architecten hebben weliswaar niet alles zelf ontworpen, maar waren bij moose aspect new wave de woning betrokken. Op deze manier hebben ze doorheen het hele gebouw Hun stempel opdrukken. De woning wordt gekenmerkt door licht, lucht en ruimte. De vaststelling bleek duidelijk door het kijken naar de architectuur, het kleurgebruik en het interieur met modernistisch meubilair.

Als we enkel naar het exterieur new wave het gebouw kijken, merken we veel gelijkenissen op met de bekendere designer, Le Corbusier. Huis Sonneveld werd opgebouwd uit drie bouwlagen met bovenop een dakterras. De voor- nut achtergevel zijn witgepleisterd en bevatten bandramen om een relatie Te cre & A ; euml ; ren tussen binnen nut buiten. Le Corbusier ontwierp woonmodules gelijkaardig aan waaruit deze woning is opgebouwd. De woonmodules worden op elkaar gestapeld en work forces tracht de buitenwereld binnen Te halen. Vandaag is er niet veel meer new wave Te merken, aangezien de natuurlijke omgeving in Rotterdam heeft plaatsgemaakt voor een museumpark.

De toegepaste panoramavensters, het dakterras, de witte gevel en een vrij program, vinden we ook reeds terug in de pijlers van Le Corbusier. Om een vrij program te verzekeren werd een staalskelet toegepast. Betonvloeren verzekerde grotere overspanningen, waarbij work forces de aftekening new wave de bekisting in sommige ruimtes nog zichtbaar liet. Er wordt gespeeld met een verbinding tussen binnen en buiten, deels door een accurate toepassing new wave glas, anderzijds door unfastened elementen te hanteren. Alle vertrekken staan in directe toegang met de tuin of de verscheidene terrassen. Deze verbinding geeft digital audiotape de woning verlengd wordt new wave het interieur naar buiten toe. De ruime en talrijke buitenruimtes bieden lucht en ruimte aan het geheel. Behalve de woning, werd ook de tuin en het volledige interieur ontworpen door de architecten Brinkman en Van der Vlugt.

Beschrijving ontwerp

De ideologie new wave het modernisme, het Nieuwe Bouwen, is duidelijk terug Te vinden in heated interieur new wave Huis Sonneveld. Zo werd er gebruik gemaakt new wave materialen dice het tijdperk kenmerken. In de woning treffen we betonnen vloeren, stalen kolommen en stalen kozijnen aan. Die kozijnen zijn inmiddels tijdens de restauratie vervangen door aluminum kozijnen. Door de toepassing new wave een stalen skeletbouw werd de woning vrijgesteld new wave dragende wanden. Zoals het werd voorgedaan door Le Corbusier, werd de binnenruimte ingedeeld met een vrij program en bandramen, die een overvloedige lichtinval verzekeren. Het Platte dhak biedt een plaats voor heated dakterras.

Van de drie bouwlagen, is de begane grond new wave het huis de enige dice geen woonfunctie bevatte, vergelijkbaar met Villa Savoie new wave Le Corbusier dat enkele jaren voordien werd opgeleverd. Op dot niveau bevond zich de inkom, een garage en de dienstenvertrekken. Ook bevond zich hier de studeerruimte van de dochters Sonneveld. Aan de benedenverdieping te zien, is heated duidelijk digital audiotape het hier om een kapitaalkrachtig gezin ging. De twee bedienden dice steeds aanwezig waren in de woning beschikten over een eigen slaapkamer en een bescheiden leefruimte, afgescheiden new wave de werkgevers. Deze verdieping onderscheidt zich new wave de bovenliggende verdiepingen dice de woning huisvesten van de familie Sonneveld.

Work force ontving gasten in de hal, waarna deze via de trap naar de woonvertrekken van het gezin kon worden geleid. Deze brede trap is bekleed met zwart marmer, waar gum elastic op stroken is bevestigd om het geluid Te dempen. De trap draait ALSs een schroef door het hele huis. De centrale as is unfastened en de glanzend chromen leuningen werken ALSs feestelijke serpentines, die de vorm begeleiden. Voor het personeel was er een apart trappenhuis voorzien om zich in alle bescheidenheid over de verdiepingen Te begeven. Deze stond in directe verbinding met de keuken en een elektrische lift voor de afgeleverde goederen. Work force had echt nagedacht over circulatie, privateness en voornamelijk technologie. De indeling new wave deze verdieping werd unfastened opgevat. De ontwerper concipieerde een leefniveau met vloeiende overgangen. Men kiest voor een enkele leefruimte Te ontwerpen, waarbinnen alle handelingen kunnen gebeuren, maar waarbij work forces steeds opteert de connecties van andere functies te betrekken. Echter blijkt wel digital audiotape Er hier een beetje voorzichtig werd omgesprongen met die openheid. Er is namelijk een afscheidende schuifwand aanwezig. Hierin onderscheidt het Huis Sonneveld zich wel met het modernisme in vergelijking met Le Corbusier, waarbij meer gedurfd wordt Te experimenteren met het vrije program. Aan de andere kant kan dot ook toespelen op de discussie, i.v.m. de leefbaarheid van het modernisme. De schuifwand scheidt namelijk de woonkamer af van de bibliotheek en de eetkamer, waardoor binnen het gezin een soort new wave privateness kan gegarandeerd worden. De meubels dice in deze ruimte zijn geplaatst, werden door de architecten en de opdrachtgever uitgekozen via een catalogus new wave Gispen

Dat voor A. Sonneveld technische voorzieningen een vereiste was, is eerder al vermeld. Maar wat opmerkelijk blijft, is de doorgedrevenheid new wave dice technische voorzieningen. Zo zou de woning vandaag nog steeds beschouwd kunnen worden ALSs een luxewoning. Een ingebouwde luidspreker verbond tien telefoontoestellen, voor de communicatie binnenshuis. Twee andere telefoontoestellen verzorgde communicatie met de buitenwereld. De goederenlift dice zich naast de openhaard bevond, werd gebruikt om hout vanuit de kelder naar boven aan te voeren.

De keuken werd op alle manieren ALSs een laboratorium beschouwd. De oorspronkelijke aankleding new wave de keukenkastjes bestond uit stalen deurtjes, die nadien bij restauratie vervangen werden door houten panelen. Ook de aparte circulatie new wave het dienstpersoneel doet dot vermoeden. Vanuit de keuken kon eten worden doorgegeven via een luik naar de eetkamer toe.

Op de bovenste verdieping, bevonden zich de grote slaapkamer, kleedkamer en badkamer new wave de ouders evenals de slaapkamers en aparte badkamer new wave de dochters. In deze badkamer waren een ligbad, een lavatory en twee wastafels beschikbaar. Ook was er een logeerkamer en een linnenkamer aanwezig. Op het dhak werd Er ook een dakterras voorzien. Maar ook op de eerste en tweede verdieping waren buitenruimten gecre & A ; euml ; erd, onder de vorm new wave balkons.

De slaapkamers van de dochters waren beiden ingericht met identieke meubels en hier zijn ingebouwde kasten een deel new wave het geheel. De dochters bezaten elk over een Eigen balkon. Aan de andere kant new wave de gang van deze verdieping bevond zich de riante slaapkamer van de ouders. Deze bezat aan twee zijden een buitenterras. Vanuit de ruime slaapkamer was ook een Eigen badkamer bereikbaar voor de ouders. Deze badkamer symboliseerde in de jaren ’30 de apotheose van het modernisme. Ze was ruimer dan de andere badkamer, bezat eveneens een ligbad. Een ultramoderne Amerikaanse douche vervolledigde het tijdsbeeld. De douche bezat 1 grote douchekop en werd aangevuld met 9 massagesproeikoppen.

Vernieuwingen in materialen

In het huis werd moeite noch geld gespaard om de nieuwste materialen en technieken voor Te stellen. In tegenstelling tot donkere parketvloeren met handgemaakte tapijten, vindt work forces hier vloeren uit linoleum en gum elastic. De leidingen werden doordacht weggestoken in schachten, die soortgelijk waren aan hedendaagse leidingschachten. Deze detaillering werd nagedaan new wave fabrieksontwerpen.

Behalve de studeerkamer van de dochters, werd Er in elke kamer een linoleum of rubberen vloer gelegd. Dit materiaal was in die tijd vrij duur en werd tot dan Department of Energy enkel geplaatst in ziekenhuizen, vanwege zijn hygi & A ; euml ; nische kenmerken. Linoleum is ook niet vochtdoorlatend nut werd naar onderhoud toe Ge & A ; euml ; xalteerd door gebruikers. De bewoners bevonden dot materiaal eerder kaal en ongezellig. Er werd daarom geopteerd om de ruimte aan te kleden met een heater materiaal, digital audiotape een leefbaarder antwoord bood. Moderne tapijten bleken de geschiktste aankleding.

Het meubilair en de verlichting werden door Gispen ontworpen. Meestal ging het over een meubelstuk digital audiotape verkrijgbaar was in de bestaande Handel new wave Gispen, maar sommige meubels werden aangepast aan de visie van de architecten. Gispen begon Al in een vroeg bowl new wave het modernisme Te experimenteren met moderne verlichting. Hij stelde zijn lampontwerpen rain trees uit zuivere vormen. Liefst waren zijn creaties zuiver geometrisch opgebouwd, zoals van een modernist werd geacht. De buislampen, die reeds veel weg hebben new wave TL-lampen, in Huis Sonneveld, zijn van de manus new wave Gispen. Zijn bewondering voor de buisstoelen van Marcel Breuer, zorgde ervoor dat hij zelf begon Te experimenteren met buismeubelen. In 1928 startte de productie van zijn stalen buismeubelen.

De stalen buismeubelen paste door vormgeving, functionaliteit en transparantie bij het Nieuwe Bouwen. Door met een minimal aan materiaal een stoel Te ontwerpen werd een unfastened structuur verkregen. Verder maakte een minimalisering new wave stoffering, glanzende chroomafwerking en de toepassing new wave transparante tafelbladen, het mogelijk om de meubels seriematig Te produceren. De serieproductie gaf ook aanleiding om heated produceren new wave een catalogus, waardoor nieuwe meubels toegankelijker werden voor het grote publiek.

Het algemene devies ven heated Nieuwe bouwen: “ licht, lucht en ruimte ” werd hier wel gealterneerd in een luxe uitvoering ervan: “ sfeer, hygi & A ; euml ; ne en comfort ” .2 Kenmerken die A. Sonneveld eiste. Het totaalconcept moest ook kloppen en work forces ging zelfs zo ver digital audiotape Er ook serviesgoed en glazen speciaal werden ontworpen.

Kleurgebruik

Het kleurgebruik werd voor de restauratie geanalyseerd om de juiste kleuren te kunnen weergeven, aangezien de tijd ervoor had gezorgd dat kleuren vervaagden of overschilderd werden. Het kleurenprogramma van Huis Sonneveld werd ontworpen door kunstenaar Bart new wave der Leck.

Volgens de restauratiearchitect, Joris Molenaar, kan heated kleurgebruik opgedeeld worden in drie zones. De eerste zone was de woonkamer, de tweede zone betrof de eetkamer en studio en de laatste zone bestond uit de dienstenvertrekken.

De woonkamer met bijhorende bibliotheek werd uitgebeeld in aardtinten. Bruin, brons en beige waren de aangenamere versies van heated puristische humor, waar door modernisten zo graag naar werd gegrepen. Elk item new wave deze ruimte werd door een kleurenschema bepaalt, zo zijn de gordijnen, de tapijten en zelfs de schuifwand in diezelfde kleuren. De bekleding new wave de meubels steekt een beetje meer af ten opzichte van de sobere ruimte, maar blijven steeds binnen hetzelfde thema.

De volgende kleurgroep spreidt zich over de eetkamer en de studio. In tegenstelling tot het vorige kleurenschema, waar de kleuren aan elkaar aangepast waren, domineren de kleuren de ruimte hier. Primaire kleuren confronteren de pasteltinten die aanwezig zijn.

Tenslotte werden de dienstvertrekken uitgevoerd in beige met ALSs accentkleur dieprood. Op de gangen wordt datzelfde ecru gecombineerd met gele deurvlakken.

In elk facet new wave het huis is even modern en conceptueel opgevat, zo werd Er opgemerkt digital audiotape de kleedkamer van de ouders en de badkamer van de dochters afweek new wave het kleurenschema. De kleedkamer werd uitgevoerd in appelgroen. De badkamer new wave de meisjes werd dan weer bekleed met bolle tegeltjes in een pastelgroen. Deze twee vertrekken lijken eerder Art Nouveau dan Modernisme.

We will write a custom essay sample on
Modernisme in de architectuur
or any similar topic only for you
Order Now